37. Zoek de vrede op je plaats

3-Daagse cursus

Zoek de vrede op je plaats:  Heelheid | vrede| verbondenheid en de aard  van menselijke conflicten

Rabbi Bunim leerde: ‘’Onze Wijzen zeggen: ‘Zoek de vrede op je plaats.’ Men kan de vrede nergens anders zoeken dan bij zichzelf, tot men hem daar gevonden heeft.’’

In 1956 verschijnt De weg van de mens volgens de Chassidische leer. Dit kleine boekje neemt in het oeuvre van Martin Buber een bescheiden, maar unieke plaats in. Vijftig jaar bestuderen van en schrijven over het Chassidisme vinden in dit boek hun bekroning. Op uiterst eenvoudige wijze leidt Buber de lezer in in het wezen van de Chassidische opvatting over de Weg van de mens. Gebruik makend van Chassidische verhalen en parabels ontstaat een ontroerend beeld van de mogelijkheden en valkuilen, die mensen op hun levensweg tegenkomen. Op fijnzinnige wijze leidt Buber de lezer naar het geheimenis in het diepst van de ziel, van waaruit de Weg van de bestemming ontspringt.

In het hoofdstuk ‘Bij zichzelf beginnen’  bespreekt  Buber op beknopte wijze de Chassidische visie op ‘een van de diepste en moeilijkste problemen van het leven: de ware oorsprong van conflict tussen mensen’. Wat staat de mens, die vrede en heelheid zoekt –in zichzelf, in de relaties met de medemens en in de verhouding tot de ENE- te doen? Er is een Weg, die uitleidt uit conflicten en toeleidt naar vrede, heelheid en verbondenheid. Het dragende Midden van deze Weg wordt gevormd door de teshuvah, de omkeer. In en door het doen van teshuvah maakt de mens zich los van het ‘vanzelfsprekende ik van het egocentrische individu’ en ontdekt hij/zij ‘het diepe zelf van de met de wereld levende persoonlijkheid.’  In contact met het diepere zelf transformeert de persoonlijke weg tot Wezensweg, tot Weg van je Bestemming. In de cursus onderzoeken we deze Weg stap voor stap.

 

Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan de orde:

Dag I: verdeeldheid

 • Een grondige verkenning van de Chassidische visie op de aard van conflicten
 • Drie dimensies van conflict: intrapersoonlijk, interpersoonlijk en transpersoonlijk
 • Onderzoek van de rol van houding, overtuigingen, waarden, gedachten, emoties en lichaam in conflictsituaties
 • ‘het beginsel van de gedachte, het beginsel van het woord en het beginsel van de daad’ en hun onderlinge ordening
 • de vijf dimensies van de ziel en hun onderlinge afstemming

Dag II: heelheid

 • diepteverkenning van de begrippen shalem|heelheid, shalom|vrede en shelemoet| eenheidsbewustzijn en verbondenheid
 • Teshuvah: het hart gericht op de hemel
 • Het archimedische punt van verandering vinden
 • De nekudat  penimiet: het innerlijkste punt
 • ‘Het innerlijkste van de ziel, de goddelijke kracht in haar diepte’ en de transformerende werking van deze kracht
 • identiteit: Het vanzelfsprekende ik en het diepe zelf en hun onderlinge verhouding
 • Een blik in de spiegel: Wie bedoel ik eigenlijk als ik ‘ik’ zeg ?

Dag III: op Weg

‘Houd altijd voor ogen dat op je reis door het leven je lichaam het voertuig is en je ziel het kompas. Door naar de stem van je ziel te luisteren blijf je afgestemd op je bestemming en iedere stap –iedere dag- brengt je dichter bij je doel.’   Menachem Mendel Schneerson,  de Lubavitscher rebbe

 

 • de bevrijdende kracht van de dialogische wending
 • De grondwoorden ‘ik-het’ en  ’ik-gij’
 • Verbonden blijven met het diepere zelf, ook en juist tijdens een conflict
 • kiwoen | Richting: ‘het zuivere noorden van het kompas van jouw ziel ontdekken’
 • Kavanah heilige | heiligende intentie: de vernieuwende kracht van de toewijding
 • Tegenwoordigheid: aandachtig aanwezig in het heden
 • Vrede als Bron
 • Vrede als Weg
 • Vrede als daad

Werkwijze:

 ‘Als er twee samenzitten en met elkaar over de Torah spreken, dan is de Shechinah –de goddelijke sfeer- tussen hen…’   Pirké Avot 3:3

De werkwijze van de cursus is gebaseerd op de dialogische hermeneutiek van Buber. Inhoud en werkwijze vormen een integrale eenheid: een dialogische praxis. Het hart van het dialogische leren is de ontmoeting: met de tekst, met elkaar en met het scheppende en dragende Midden van het leerproces.

De Chassidische visie op de aard  en de aanpak van conflicten wijkt erg af van westerse theorieën over conflicthantering, counseling en therapie. Buber schreef dit hoofdstuk als antwoord op en  weerlegging van de psychoanalytische opvattingen van Freud. Tijdens de cursus zullen we op basis van enkele oefeningen en werkactiviteiten de kenmerkende verschillen in kaart brengen. Centraal echter staat het ontdekken van de eigen Weg van heelheid en Bestemming.

Iedereen, die op zoek is naar vernieuwende vormen van spiritualiteit en Joodse wijsheid en geïnteresseerd is in Bubers interpretatie van het Chassidisme. De cursus vereist geen specifieke voorkennis. Een open leerhouding en de bereidheid tot zelfreflectie zijn de enige vereisten. Het beoefenen van de dialoog maakt integraal deel uit van de bijeenkomsten. We gebruiken hiertoe verschillende dialogische werkvormen, in tweetallen, in kleine groepjes en in de hele groep. Van de cursisten wordt actieve deelname aan de gesprekken verwacht.

Kosten:

 55 Euro voor 3 studiedagen.

De cursus is inclusief werkmateriaal en koffie/thee; de cursisten dienen zelf een exemplaar van ‘De weg van de mens’ aan te schaffen.

Groep:

 Minimaal 8 en maximaal 15 personen.

Plaats Kasteelstraat 7, Sint Laurens
Tijd 10.15 – 16.00 uur
data 2016: 15/10, 12/11, 26/11