HET HART RICHTEN OP DE HEMEL

‘Ik ben een schepsel van God, mijn naaste is een schepsel van God; mijn werk is in de stad, zijn werk is op de akker;
Ik sta vroeg op voor mijn werk, Hij staat vroeg op voor het zijne.
Zoals hij niet aanmatigend is over zijn beroep, zo ben ik niet aanmatigend over mijn beroep.
Misschien zeg je: Ik doe grote dingen en hij doet kleine dingen.

Wij hebben geleerd: Het doet er niet toe of men veel of weinig doet, 
 Als men zijn hart maar op de hemel richt.’

Berachot 17a, geciteerd in: AJ Heschel, ‘God zoekt de mens’,
blz. 346.

 

Karakter en inhoud:

Wie zijn hart volkomen op de Hemel richt ontdekt de Weg van haar/zijn Bestemming. Deze grondgedachte is leidend voor de cursus ‘Het hart richten op de Hemel’. Aan de hand van de Hebreeuwse taal onderzoeken we betekenissen, die verborgen liggen in de drie centrale woorden: ‘hart’, ‘Hemel’ en ‘richten’. Wie binnentreedt in deze woorden ont-dekt aanwijzingen, die als richtingwijzer voor de Weg van de ziel kunnen dienen.

We onderzoeken aan de hand van Pirké Avot het begrip ‘li shema’. Wat betekent het om alle daden in Naam van de Hemel te verrichten, welke rol speelt de studie van Torah op deze weg, welke kernwaarden lichten op en hoe verhouden die zich tot mijn bestaan? We bestuderen rabbijnse en Chassidische bronnen om ons inzicht verder te verdiepen. We staan uitgebreid stil bij inzichten uit de Tanya van Shneur Zalman van Lyadi, de grondlegger en eerste rebbe van Chabad en bij enkele teksten van Martin Buber uit ‘Beelden van goed en kwaad’ en ‘Twee wijzen van geloven’. Het begrip emoenah, dat je zou kunnen definiëren als ‘radicaal vertrouwen en overgave’ vormt in deze cursus het hart van het leerproces.

Voor:

De cursus is bedoeld voor mensen, die zich de vraag stellen, hoe een nieuwe levensoriëntatie te vinden in tijden, waarin geloofszekerheden van vroeger geen toekomst meer in zich dragen en die op zoek zijn naar een nieuwe toegang tot de dimensie van het Heilige. Hoe kunnen de verborgen diepte van de Hebreeuwse taal en de rijkdom van de Joodse traditie ons binnenleiden in een nieuwe verhouding tot de werkelijkheid en ons een taal aanreiken, waarin we ons geraakt zijn door het heilige op eigentijdse wijze kunnen verwoorden?

Van de cursisten wordt een open leerhouding ten aanzien van de Joodse traditie verwacht en de bereidheid actief deel te nemen aan het dialogische leerproces.

 

Kosten: 65 Euro voor 5 bijeenkomsten van 10.15-16.00  uur.

Dit bedrag is inclusief het materiaal dat tijdens de dagen wordt verstrekt.

Groep: Minimaal 6 deelnemers

Plaats: Kasteelstraat 7 te Sint Laurens

Data: zaterdag 18 november |16 december 2017*

 

*De data van 2018 worden in overleg met de cursisten vastgesteld. Ook de twee data van 2017 kunnen indien nodig gewijzigd worden.